Shadow

Izvrsna kakvoća vode u Modrom jezeru

Na području Modrog jezera u Imotskom kakvoća vode za kupanje prati se od 2015. godine s glavnim ciljem očuvanja i zaštite zdravlja ljudi. Podaci o praćenju kakvoće vode za kupanje Modrog jezera imaju važan doprinos u turističkoj ponudi grada Imotskog.

Modro jezero spada u povremena krška jezera, tj. jezera koja povremeno presuše uslijed spuštanja razine podzemne vode koja ih prihranjuje, ispod nivoa dna jezera. Voda u Modrom jezeru uglavnom se prihranjuje iz krškog vodonosnika smještenog na sjeveroistočnom dijelu, u području visokih planina (Bonacci i Andrić, 2012). Modro jezero je prirodna pukotina. U dnu jezera nalaze se otvori podzemnih pukotina različiti po veličini (Štambuk-Giljanović, 2006) koji se za vrijeme kiša ponašaju kao vrela, a u sušnom razdoblju kao ponori. Dimenzije jezera su promjenjive tijekom godine, a za velikih suša i presuši. Dno je prekriveno finim muljem. Plaža je prirodna, stjenovito vapnenačka sa oskudnom vegetacijom. Potencijalni rizik od onečišćenja odnosi se na izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode.

Uredbom o kakvoći voda za kupanje definirano je upravljanje vodom za kupanje koje obuhvaća očuvanje, zaštitu ili poboljšanje kakvoće površinskih voda za kupanje što doprinosi zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja. Uredbom su propisani standardi za ocjenjivanje i klasifikaciju površinskih voda, sezona kupanja, mjere upravljanja i načini postupanja u izvanrednim okolnostima.

Uzorkovanje i ispitivanje kakvoće voda za kupanje u skladu s referentnim metodama obavlja ovlašteni laboratorij, a provođenje monitoringa u sezoni kupanja osigurava jedinica lokalne samouprave.

Podaci o kakvoći vode za kupanje Modrog jezera, zajedno sa podacima ostalih država članica EU, objedinjeni su u jedinstvenu bazu podataka Europske agencije za okoliš (EEA) i uvršteni u on-line aplikaciju. Na taj način podaci su dostupni široj javnosti zainteresiranoj za kakvoću vode na pojedinim lokalitetima.

Ispitivanje kakvoće voda za kupanje obuhvaća ispitivanje fizikalnih i bakterioloških osobina površinskih voda. Standardi za ocjenu kakvoće propisani Uredbom odnose se na granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja crijevnih enterokoka i Escherichia coli koji se smatraju najznačajnijim pokazateljima onečišćenja površinskih voda sanitarno-fekalnim otpadnim vodama. Rezultati ispitivanja koriste se za procjenu kakvoće vode za kupanje i informiranje javnosti.

Tijekom sezone kupanja obavljeno je šest ciklusa uzorkovanja i ispitivanja kakvoće vode za kupanje, u razdoblju od srpnja do listopada. Pri uzorkovanju mjerena je temperatura vode, temperatura zraka te su bilježeni podaci o stanju na pojedinoj lokaciji. Mikrobiološka ispitivanja provedena su u ovlaštenom laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon završenog ispitivanja, uzorci su ocijenjeni pojedinačnom ocjenom na temelju Uredbe o kakvoći voda za kupanje.

U sezoni kupanja 2023. obrađena su ukupno 24 uzorka vode iz Modrog jezera. Uzorci su ocijenjeni prema standardima Uredbe o vodi za kupanje. Po završetku sezone sve su točke uzorkovanja ocijenjene izvrsnom godišnjom ocjenom te izvrsnom konačnom ocjenom.

Izvor: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Fotografije: Boško Ćosić i Luka Kolovrat

Ronjenje u Modrom jezeru – https://www.youtube.com/watch?v=Kp0mjc3fSwQ