Shadow

Novi Pravilnik o brodicama (2)

Temeljem izmjena Pomorskog zakonika, koje su donesene 2019. godine, početkom ovog mjeseca doneseni su novi podzakonski propisi kojima su propisane odgovarajuće provedbene mjere koje trebaju pridonijeti podizanju razine sigurnosti plovidbe, boljoj zaštiti ljudskih života, sprječavanju onečišćenja mora s plovnih objekata te jednostavnijem i bržem postupku upisa u upisnik brodova Republike Hrvatske.
Od trenutka stupanja na snagu ovih propisa najveći interes javnosti i medija privukle su nove odredbe koje se tiču utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica, odnosno tzv. “tehnički pregledi brodica”. Nažalost, zbog nekoliko potpuno netočnih interpretacija i krivih tumačenja novih odredbi, vlasnici brodica dovedeni su u zabunu vezano za njihove obveze koje proizlaze iz novih propisa.
U odnosu na odredbe koje su bile na snazi do 31. siječnja ove godine, novim Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama, razdoblje između redovnih pregleda brodica koje se koriste za prijevoz putnika izjednačeno je s razdobljem koje se primjenjivalo na sve ostale brodice za gospodarsku namjenu, kao i za javne brodice, tako da se redovni pregled za sve ove brodice obavlja svake dvije godine.
Za jahte i brodice koje se koriste za iznajmljivanje uveden je potpuno novi sustav utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, tzv. “mini ISM”, a za skoro sve potpuno nove jahte i brodice ukinuta je obveza osnovnog pregleda, koja se obavlja kod prvog upisa u upisnik brodova, kakvih je prosječno oko 5000 godišnje.
Novost je i odredba koja propisuje obvezu obavljanja redovnog pregleda svakih pet godina brodica za osobne potrebe, duljine trupa veće od 7 metara ili snage porivnog uređaja većeg od 15 kW, ukoliko su opremljene sanitarnim čvorom, kuhinjom s ugrađenim plinskim trošilom, ugrađenim porivnim strojem ili imaju ugrađeni spremnik benzinskoga goriva te ukoliko su predviđene za višednevni boravak na moru.
Ovim se željelo ispraviti nelogičnosti “starog” pravilnika po čijim odredbama je otvorena brodica duljine 7,1 metar, s ugrađenim diezelskim motorom snage 16 kW, imala obvezu obavljanja redovnog pregleda, dok gliser duljine 6,9 metara, s ugrađenim sanitarnim čvorom, kuhinjom i kabinom te benzinskim motorom snage 200 kW, nije bio u obvezi obavljanja redovnog pregleda.
Potrebno je dodatno pojasniti kako se pod brodicama opremljenim za višednevni boravak na moru smatraju one brodice koje su opremljene kabinama za smještaj, odgovarajućim sanitarnim čvorom te kuhinjom, pa se stoga brodice koje su opremljene samo ležajevima ne smatraju brodicama za višednevni boravak na moru. Isto tako se pod ugrađenim strojem smatra stroj ugrađen u potpalublju.
Protekle godine cijela javnost je svjedočila slučajevima onečišćenja mora fekalijama s jahti i ostalih plovila. Upravo zbog sve većeg broja prijava i zahtjeva za poduzimanjem odgovarajućih mjera za sprječavanje onečišćenja mora, nove odredbe su usmjerene prema boljoj kontroli ispravnosti plovila i njihovoj ekološkoj prihvatljivosti.
Svjesni činjenice da se problem ispuštanja fekalija i otpadnih voda s plovila ne može promatrati jednostrano, te da pitanje nadziranja onečišćenja mora i morskog okoliša nećemo riješiti samo promjenama koje se tiču konstrukcije plovila, Ministarstvo provodi niz organizacijskih i logističkih mjera vezanih za opremanje marina, luka i lučica koje bi trebale prihvatiti takve fekalne i sanitarne voda s plovila.
Osim toga, novosti u Pravilniku predstavljaju i odgovarajuće mjere za smanjenje broja pomorskih nesreća, koje se, nažalost, događaju svake godine, a odnose se na eksplozije i požare na brodicama kao posljedica neispravne opreme, izostanka održavanja ili nepoznavanja pravila korištenja.
Plovila na vodomlazni pogon namijenjena za gospodarske svrhe moraju, u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog pravilnika, biti opremljena elektronskim sustavom upravljanja koji mora omogućiti ograničenje plovidbe na maksimalnu brzinu od 5 čv do i od poligona definiranog koncesijom ili koncesijskim odobrenjem i automatsko smanjivanje brzine na 5 čv kod kritičnog približavanja dva plovila na vodomlazni pogon koja plove unutar poligona.
Na svim brodicama i jahtama za gospodarske namjene, bez obzira na materijal gradnje, koje imaju ugrađene benzinske motore (glavne i/ili pomoćne) ili potpalubni smještaj kuhinje s plinskom instalacijom, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.
Naime, dosadašnji sustav periodičkih redovnih pregleda brodica za osobne potrebe odnosio se na brodice čija je duljine trupa veća od 7 metara i koje su bile opremljene motorima snage veće od 15 kW, zbog čega jedan značajan broj brodica nakon upisa više nikada nije pregledan kako bi se utvrdila ispravnost ranije navedenih ugrađenih sustava. U ovom trenutku u Hrvatskoj je upisano oko 125.700 brodica, a prema trenutačno raspoloživim podacima, nove odredbe vezane uz novi sustav redovnih pregleda, odnosit će se na približno 16.000 pretežito motornih stakloplastičnih brodica sa i bez kabina, gumenih brodica sa stakloplastičnim dnom i ugrađenim motorima i spremnicima goriva, kao i na vodene skutere.

Vlasnici 16.000 brodica namijenjenih za osobne potrebe, na koje se odnose nove odredbe, a koji do sada nisu bili u obvezi obavljati redovne preglede, dužni su postupno podnositi zahtjev za obavljanje redovnog pregleda nadležnim kapetanijama i ispostava, i to za brodice čija starost ne prelazi 5 godina najkasnije do 31. prosinca 2025., za brodice čija je starost između 5 i 10 godina, najkasnije do 31. prosinca 2023., a za brodice čija starost prelazi 10 godina, najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.
Treba reći i kako je vlasnicima brodica dano prijelazno razdoblje da usklade svoje brodice sa zahtjevima novog pravilnika, a ne kako je pogrešno protumačeno da se vlasnici brodica za osobne potrebe radi obavljanja pregleda moraju javiti najkasnije do 1. lipnja 2020. godine.
Redovni pregled brodica za osobne potrebe obavlja se svakih 5 godina i to kao pregled u vodi, dok se pregled ovakvih brodica na suhom zahtijeva isključivo kada se pregledom u vodi utvrdi da je stanje trupa brodice izrazito loše.
Naknade za obavljanje tehničkih pregleda nisu se mijenjale i ostale su iste kao prijašnjih godina, pa tako za, npr. brodicu duljine do 7 metara s porivnim uređajem snage do 15 kW iznosi 100 kuna (svakih 5 godina), a za brodicu duljine do 7 metara i porivnim uređajem snage više od 15 kW iznosi 300 kuna (svakih 5 godina).
Svi vlasnici brodica zajedno s računom za godišnju naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, dobit će i obavijest o tome koje brodice podliježu novom režimu tehničkih pregleda, i do kojeg datuma su dužni podnijeti zahtjev za obavljanje redovnog pregleda nadležnim lučkim kapetanijama i ispostava.
Sve ove promjene u konačnici znače kako je samo efikasna kontrola jedini jamac ispravnosti i sigurnosti plovila, a naknade za tehnički pregled zasigurno neće predstavljati značajan problem, poglavito kada uzmemo u obzir korist koju se želi postići, a to je zaštita ljudskih života i očuvanje bioraznolikosti našeg Jadrana.

Tekst: Josip Bilaver
Slobodnadalmacija.hr