Shadow

Nastavlja se istraživanje Crvenog jezera

Položajem u centralnom dijelu Dinarida, uza samu hrvatsko-hercegovačku granicu, Imotsko područje pripada Dinariku, duboko okršenoj tektonskoj cjelini Dinarida te srednje-dinarskoj biogeografskoj regiji s najvećom bioraznolikosti špiljskih organizama na svijetu. Znanstvena istraživanja krškog fenomena Crvenog jezera, započeta su još u prvoj polovici 19. stoljeća od strane austrijskih biologa, otkrićem i opisom nove vrste ribe, čuvene imotske gaovice (Delminichthys adspersus (Heckel 1843)), čime je Crveno jezero postalo tipsko nalazište (locus typicus; locus classicus). Tijekom 20. stoljeća Crveno jezero je značajnije istraživano u geomorfološkom i hidrološkom pogledu, dok su ostala znanstvena istraživanja obavljana sporadično, vezana uglavnom za speleološko-ronilačka i biološko-ekološka istraživanja.

U 21. stoljeću obavljeno je sustavno geomorfološko istraživanje od strane znanstvenika sa splitskog sveučilišta, kojim se po prvi puta znanstveno jasno definirala geomorfologija podvodnog dijela jezera te njegovi hidrološki aspekti. U svibnju 2017. godine, organizirana je međunarodna hrvatsko-francuska speleoronilačka ekspedicija Crveno jezero 2017, pri čemu je po prvi puta zaronjeno do dna jezera, a u sklopu ekspedicije provedena su sustavna znanstvena, prvenstveno biološka istraživanja. Trenutno su sakupljeni podaci u procesu obrade, a u pripremi su i opisi novih vrsta za znanost. Sažeta informacija o zadnjem istraživanju dostupna je na: http://adipa.hr/speleoronilacka-ekspedicija-crveno-jezero-2017

Crveno jezero je složen krški fenomen, dijelom potopljena jama s vertikalnom razlikom od -526,9 m. Površine je 2,7 ha, dok vodeni stupac varira od 232 do 315 m dubine, s dnom -4 m ispod razine mora i ukupne akumulacije vode do 8,24 milijuna m3. Nalazi se uz grad Imotski, Splitsko-Dalmatinska županija. Zaštićeno je 1964. godine kao geomorfološki spomenik prirode, a danas je dio ekološke mreže EU, Natura 2000 (HR2000934) kojime upravlja Javna ustanova Dalmatian Nature iz Splita. Crveno jezero je geomorfološki i hidrološki jedinstven i složen ekosustav koji obuhvaća kopnena krška staništa te slatkovodno jezersko stanište, koje u dubljim dijelovima prelazi u podzemno, špiljsko vodeno stanište, obilježeno nedostatkom svjetla, trajnom i stabilnom niskom temperaturom vode, međutim, povećanog vodenog tlaka.

Kroz provedbu Programa sustavnih interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, osmišljenih i provedenih kroz 3 godine, a koja bi uz Crveno jezero, obuhvatila i obližnja: Modro jezero, Izvorište Vrljike: Dva oka (Jezerine, Grbavčeva i Zdilarova jezera) te Lokvičićka jezera (Lokvičićko ili Mamića jezero, Knezovića jezero i Galipovac), mogu se očekivati iznimno zanimljivi rezultati na području: prirodnih, biotehničkih, tehničkih i humanističkih znanosti, a prvenstveno nove: geološke, geomorfološke, hidrološke, speleološke, fizikalno-kemijske, ekološke i biološke spoznaje. Kako bi istraživački tim bio što kvalitetniji, u njemu će sudjelovati istaknuti znanstvenici iz Hrvatske, ali i drugih europskih i neeuropskih država.

Sustavnim istraživanjem i razvojem metoda in situ, očekujemo brojna znanstvena otkrića, nove vrste za znanost te osmišljavanje i uspostavu trajnog monitoringa populacije ugrožene te europski i svjetski zaštićene imotske gaovice. Osnovni cilj je spoznaja svih elemenata ovog složenog geološko-hidrološko-ekološkog fenomena, kako bi njime mogli što kvalitetnije upravljati te kvalitetna prezentacija ostvarenih rezultata, kako kroz stručne i znanstvene radove, tako i kroz predavanja, izložbe, vizitor centar, te u konačnici održivo turističko i drugo korištenje. Temeljnu sintezu ćemo ostvariti i prezentirati u okviru popularno-stručne monografije Crveno jezero, planirane za ljeto 2019. godine.

Znanstvena područja: Prirodne znanosti
Biotehničke znanosti
Tehničke znanosti
Humanističke znanosti
Interdisciplinarne prirodoslovne i ostale znanosti

B0. USPOSTAVA SUSTAVNOG TROGODIŠNJEG PROGRAMA ISTRAŽIVANJA
Izrada Programa trogodišnjih istraživanja 2018.-2020. godine
Organizacija ekspedicija svake pojedine godine istraživanja

B1. GEOMORFOLOŠKO-HIDROLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
Geomorfološka istraživanja kao nadopuna osnovnog modela
Hidrološka istraživanja uz utvrđivanje hidroloških veza

B2. GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
Mineraloško-petrografska
Sedimentološka

B3. SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
Speleološka istraživanja bočnih kaverni i špiljskih kanala
Speleoronilačka istraživanja potopljenih kanala

B4. ARHEOLOŠKO-POVIJESNA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
Izrada digitalne baze svih objavljenih referenci, karti i drugih tiskovina
Sustavno arheološko rekognosciranje područja Crvenog jezera
B5. ISTRAŽIVANJE FIZIKALNO-KEMIJSKIH ČIMBENIKA EKOSUSTAVA CRVENOG JEZERA
Fizikalno-kemijska analiza vode s površine, određenih dubina i dna
Analiza jezerskog supstrata s bokova i dna
B6. ANALIZA EKOLOŠKIH ČIMBENIKA EKOSUSTAVA CRVENOG JEZERA
Mikroklimatski čimbenici
Ekološki čimbenici
Kopnena staništa
Slatkovodna staništa
Špiljska staništa
Analiza ekosustava Crvenog jezera
Analiza biocenoza Crvenog jezera

B7. DEFINIRANJE BIORAZNOLIKOSTI EKOSUSTAVA CRVENOG JEZERA
Bioraznolikost bakterija
Bioraznolikost protista
Bioraznolikost algi
Bioraznolikost flore
Bioraznolikost gljiva
Bioraznolikost faune

B8. GENETIČKA ISTRAŽIVANJA I BARKODIRANJE
DNA barkodiranje vrsta
Genetika mozga riba

B9. ANALIZA PRILAGODBI ORGANIZAMA NA EKOSUSTAV CRVENOG JEZERA
Morfološko-anatomske prilagodbe i bionomija organizama obalnih staništa
Morfološko-anatomske prilagodbe i bionomija unutar populacije gaovica

B10. MONITORING UGROŽENIH VRSTA
Monitoring imotske gaovice (Delminichthys adspersus)
Monitoring ilirskog vijuna (Cobitis illyrica)
Uspostavljanje sustavnog i trajnog monitoringa Crvenog i Modrog jezera

B11. VIDEO DOKUMENTIRANJE EKSPEDICIJE
Kontinuirano video snimanje svih elemenata ekspedicije

C. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
C1. DNEVNA IZVJEŠĆA
Voditelji istraživanja svakodnevno predaju usmeno izvješće koordinatoru koji ga predaje vodstvu ekspedicije

C2. PRELIMINARNO IZVJEŠĆE EKSPEDICIJE
Po završetku ekspedicije koordinator s voditeljima priprema pismeno preliminarno izvješće koje predaje vodstvu ekspedicije u roku od mjesec dana

C3. FINALNO IZVJEŠĆE EKSPEDICIJE
Po obavljenoj determinaciji sakupljenog biološkog materijala i sintezi relevantnih podataka, formira se finalno izvješće i predaje vodstvu ekspedicije u roku od 6 mjeseci.
Izvješće sadrži prvu radnu listu organizama Crvenog jezera (Check list) koja će se nadalje sustavno nadopunjavati.

C4. INTERNETSKE OBJAVE I POPULARNI ČLANCI
Na osnovi ostvarenih rezultata objavljuju se internetske objave (web) kao i popularni članci koji populariziraju ekspediciju, njezine domete, ali i cijeli Imotski kraj.

C5. STRUČNI I ZNANSTVENI RADOVI
Na osnovi ostvarenih rezultata i prikupljenih podataka, pripremaju se i objavljuju stručni i znanstveni radovi, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

C6. MONOGRAFIJA
Na osnovi svih ostvarenih istraživanja, podataka i objavljenih referenci, priprema se i objavljuje sintetska popularno-stručna dvojezična publikacija Prirodoslovne vrijednosti Crvenog Jezera (Natural values of Red Lake). U Prilogu prijedlog projekta izrade Monografije.

C7. TURISTIČKI VODIČ
Na osnovi objavljene monografije slijedi izrada manjeg i jednostavnijeg višejezičnog turističkog vodiča po Crvenom i Modrom jezeru, koji može biti tiskovina i/li integralni vizualno-digitalni vodič s lokacijski postavljenim digitalnim komunikatorima.

C8. PREDAVANJA
Na osnovi postignutih rezultata i snimljenog materijala ekspedicija se prezentira kroz predavanja, kao samostalna ili u sklopu prezentacije Imotskog, Županije, Dalmacije, Hrvatske.

C9. IZLOŽBA CRVENO JEZERO
Na osnovi ostvarenih spoznaja, ostvarene fotodokumentacije i prikupljenih uzoraka, artefakata i drugih materijalnih predmeta ostvaruje se trajni postav izložbe Crveno jezero.

C10. IZRADA EDUKATIVNO-POPULARNOG FILMA
Na osnovi video snimanja ekspedicije izrađuje se edukativno-promotivni film.

C11. IZRADA SUVENIRA
Izrađuju se edukativno-promotivni suveniri. Motivi: geomorfološki prikaz, imotska gaovica…

C12. IDEJNO RJEŠENJE VIZITOR CENTRA CRVENO JEZERO
Kao završni element ekspedicije daje se i razrađuje idejno rješenje Vizitor centra Crveno jezero te elementarna metodika održivog korištenja, optimalnog vođenja i sigurnosti posjetitelja.

D. ORGANIZACIJA EKSPEDICIJE
Organizacija Ekspedicija oslanja se na izrađen Program sustavnog trogodišnjeg istraživanja Crvenog jezera u razdoblju 2018.-2020. godine.
Organizacijski elementi svake pojedine Ekspedicije su: termin, trajanje, organizator, suorganizatori, pokrovitelji, organizacijski odbor, znanstveni odbor, voditelj, voditelji sekcija, suradničke udruge, sponzori, istraživači, struktura organizacije metodologija, struktura tehničko-istraživačkih timova, tehnička i materijalna podloga ekspedicije, financijska konstrukcija, komunikacija i drugo. U okviru ove prve Vizije razrađena je radna verzija samo dijela organizacijske strukture.

Termin: rujan 2018. godine
Trajanje: 7 dana
Organizator: ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne bioraznolikosti Hrvatske
Kontakt: adipa@adipa.hr
Suorganizatori: Ronilački klub Crveno jezero, Imotski
Hrvatski institut za biološku raznolikost
Turistička zajednica Imotski

Pokrovitelji: Javna ustanova Dalmatian Nature, Split
Grad Imotski
Turistička zajednica grada Imotskog
BIOTA j.d.o.o.

Organizacijski odbor (abecednim redom):

RB PREZIME Ime Institucija/Udruga
1 GABELICA Ivan JU Natura Dalmatica, Split
2 JALŽIĆ Branko  
3 KOLOVRAT Luka TZ Imotski
4 KOVAČ-KONRAD Petra  
5 KUKAVICA Ante RK Crveno jezero, Imotski
6 OZIMEC Roman ADIPA
7 Swierczynski Frederic FRA
8 TUCAK Perica Grad Imotski

Tekst: Roman Ozimec

Foto: Florian Launette